Tjänster

Byggprojektering

Byggteknik

Själva startskottet för bygget går här. Hur påverkar och påverkas olika byggnadsmaterial av yttre faktorer som exempelvis stomsystem, värme, kyla och fukt? Vilka byggnadsmaterial och byggnadstekniker är lämpliga? Och vilka grundläggningsmetoder krävs?

Byggfysik

Nästa steg är att åstadkomma en fuktsäker projektering och ett torrt hus, på kort och på väääldigt lång sikt. Här fokuserar vi på byggnadens ”klimatskal” som utgörs av byggnadens ytterväggar och tak.

Utredningar

Innan vi sätter igång behöver vi veta mer. Därför genomförs statusbedömningar på befintlig fastighet. Är det lämpligt och möjligt att bygga på en eller flera våningar? Är det möjligt att göra förändringar på befintlig stomme?

Stomlösningar

Valet av stomme till byggnationen påverkas av en rad av de ovanstående faktorerna. Men med tydliga svar på våra frågor väljer vi det bästa alternativet av trä, stål, betong, hybridstomme – eller en kombination av dem.

Rådgivning

Alla kan inte allt utantill men vi har kontakterna som tillsamman kan allt! Det kan handla om ytterligare konsultation vid om-, eller tillbyggnad, en tredje­partsgranskning av projektet eller råd i försäkringsärenden.

Specialkompetens

Passivhus

Vi är certifierade Passivhus-experter vilket är en kompetens som efterfrågas allt mer i samhället. Det betyder att vi kan rita köldbryggsfria konstruktioner som betyder låga uppvärmningskostnader. Och hela tiden med extra fokus på hållbarhet.

Stål, betong, trä och limträ

Vi är certifierade stålkonstruktörer. Det betyder att vi certifierats av Nordcert på initiativ av Stålbyggnadsinstitutet. Utöver stålet har vi erfarenhet av husbyggnation med alla förekommande material – sen 1979!

Arbetsprocessen

Program­handling

Vi börjar med att utreda lämpliga stomalternativ. Tillsammans med byggentreprenör och beställare går vi igenom krav på flexibilitet, miljö och beständighet samt omfattning av utredningen. Projektets förutsättningar såsom geoteknik, laster samt krav från verksamheten tas fram och vi föreslår lämpligt system.

Vi vill redan här vara med och föreslå lämplig placering av bärande element såsom pelare och bärande väggar.

Konstruktions­dokumentationen upprättas så tidigt som möjligt där förutsättningar och krav förs in och uppdateras löpande under projektets gång.

System­handling

Stommens utformning bestäms. Placering av pelare, balkar och stomstabiliserande element samordnas med arkitekt. Större håltagningar samordnas med el, rör och ventilation. U-värden för respektive byggnads­del redovisas. I slutet på fasen så ska dimensioner på pelare, balkar och bjälklag vara så nära slutlig design som möjligt.

Även typlösningar för brandskydd och akustik tas fram. Egenkontroll och dimensioneringskontroll utförs för att undvika överraskningar i form av outredda delar till bygghandlingsskedet. Projekteringen utförs i Revit, med BIM som arbetssätt. Samtliga projekterade objekt påförs BIP-koder för underlättande av kostnadsberäkningar och kalkyler.

Bygg­handling

Vidareprojektering av stommen där dimensioner fastställs samt reaktions- och snittkrafter förs över till detaljer som dimensioneras och ritas upp. Likaså ritas detaljer för stomkomplettering och samordnas med arkitekt. Överenskommelse görs med byggentreprenör om hur stora håltagningar som ska redovisas på ritning.

Denna fas är den mest intensiva och samtliga i projektgruppen kommer vara delaktiga. En genom­gående egenkontroll utförs på ritningar innan utskick där de granskas mot både våra egna ritningar och övriga discipliner.

Förutom egenkontroll genomförs dimensionerings­kontroll enligt EKS. Tredje­parts­granskning utförs m.h.t. beräkningar och ritningar. Vid extern granskning upprättas beräkningsrapporter för revision.

Att jobba med oss är att undvika dramatik och alltid få det man betalar för. Inte ens vårt namn, Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB, är speciellt uppseendeväckande.